Főoldal » Hírek » Pénzt, ékszereket, csillárt, egyenruhát és kutyatápot is zsákmányolt – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 23 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki lak­he­lyén köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, vala­mint kábí­tó­szert szer­zett meg.

A nyo­mo­zás jelen­le­gi ada­tai sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, és jelen­leg is bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt álló férfi 2023 októ­be­ré­től lopta meg falubelijeit.

A férfi 2023. októ­ber 31. nap­ján egy nyit­va hagyott für­dő­szo­ba abla­kon mászott be egy csa­lá­di házba, ahol egy fiók­ból elvett 20.000 forin­tot, éksze­re­ket és ruha­ne­műt. Az elkö­ve­tő 2023. decem­be­ré­ben egy lezárt, lakat­lan lakó­ház hátsó abla­kát betör­te, majd az udvar­ról ello­pott egy fűnyí­rót, két csil­lárt, vala­mint több bútort is.

Ez év janu­ár­já­ban meg­ta­lál­ta egy ház kul­csát és azzal bement, elvit­te a sér­tett két pár cipő­jét, kar­órá­ját, majd befe­szí­tet­te a mel­lék­épü­let ajta­ját és onnan kato­nai ruhá­za­tot zsákmányolt.

Feb­ru­ár­ban egy teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ből kilo­pott egy 10 kilo­gramm kisze­re­lé­sű kutya­tá­pot, majd már­ci­us­ban egy lakó­ház udva­rá­ból ello­pott egy hűtő­gé­pet, egy ott par­ko­ló gép­jár­mű­ből két ülést, vala­mint a ház­hoz tar­to­zó pin­cé­ből egy bal­tát. Egy másik ingat­lan­ból szer­szá­mo­kat és kerék­pá­ro­kat vitt el.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság lopás­sal, és - mivel elfo­gá­sa­kor keta­mint talál­tak nála - kábí­tó­szer bir­tok­lás­sal gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség, figye­lem­mel a soro­za­tos elkö­ve­tés­re és arra is, hogy a férfi ellen szá­mos eljá­rás van folya­mat­ban más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, melyek indo­ka­i­val a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett és egy hónap­ra elren­del­te vele szem­ben a kényszerintézkedést.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-ujabb-falu-rossza-kerult-racs-moge