Főoldal » Archív » Pénzt és bankkártyákat lopott – előzetesbe került

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség 7 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és 3 rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a 41 éves oros­há­zi fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki békés­csa­bai és oros­há­zi köz­in­téz­mé­nyek­ből, mun­ka­he­lyek­ről lopott pénzt és bankkártyákat.

A gya­nú­sí­tott 2017 júli­u­sa és októ­be­re között Békés­csa­bán és Oros­há­zán leg­alább 7 sér­tet­tet káro­sí­tott meg oly módon, hogy külön­fé­le mun­ka­he­lyek­re ment be fényes nap­pal és az ott dol­go­zók őri­zet­le­nül hagyott ruhá­za­tá­ból, tás­ká­já­ból tulaj­do­ní­tott el kész­pénzt és bankkártyákat.

Ilyen cél­ból ment be 2017. júli­us 11. nap­ján az oros­há­zi kór­ház­ba is, ahol az egyik nővér­pi­he­nő­ből lopott, 15.000 forint­tal káro­sí­tot­ta meg az egyik ott dol­go­zó nővért. Néhány nap múlva egy oros­há­zi szo­ci­á­lis ott­hont láto­ga­tott meg hason­ló cél­lal: a rak­tár­he­lyi­ség­ből az egyik dol­go­zó pénz­tár­cá­ját vette el, amely­ben 13.500 forint volt, ille­tő­leg a sér­tett bank­kár­tyá­ja, amellyel 129.000 forin­tot vett le a sér­tett bank­szám­lá­já­ról. Az oros­há­zi üveg­gyár­ból szin­tén az egyik dol­go­zó bank­kár­tyá­ját lopta el, amellyel néhány ezer forint érték­ben egy dohány­bolt­ban fize­tett. Egy oros­há­zi vasi­pa­ri cég üzem­csar­no­ká­ból két dol­go­zó pénz­tár­cá­ját vette el; 26.000 forin­tot lopott egy békés­csa­bai szak­kö­zép­is­ko­lá­ból és 13.000 forin­tot egy szo­ci­á­lis és gyer­mek­vé­del­mi köz­in­téz­mény egyik iro­dá­já­ból is.

A gya­nú­sí­tott 9 eset­ben volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, leg­utóbb 2017. feb­ru­ár végén sza­ba­dult, így vissza­eső­nek minősül.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek egy részét a vele szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás alatt követ­te el, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.