Főoldal » Hírek » Pénztárcáját a pulton hagyva menekült a megvádolt rabló- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki kés­sel „kért köl­csön” egy veszp­ré­mi dohányboltban.

A 63 éves férfi 2021. május 21-én reg­gel ment be a dohány­bolt­ba, ahol rövid téb­lá­bo­lás után kivá­lasz­tott egy olcsóbb ter­mé­ket, mellyel a kasszá­hoz ment, hogy kifi­zes­se. Fize­tés köz­ben elő­vett egy addig a kezé­ben rej­te­ge­tett 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, mely­nek hegyét a tőle közel egy méter­re álló eladó­nő felé for­dí­tot­ta és közöl­te vele, hogy „ne néz­zen semer­re, csak köl­csön akar kérni”.

A fia­tal nő nem adott pénzt az elkö­ve­tő­nek, ehe­lyett tele­fo­non a rend­őr­sé­get és a felet­te­sét is érte­sí­tet­te. Ezen a rabló jelölt annyi­ra meg­le­pő­dött, hogy a pénz­tár­cá­ját is a pul­ton felejt­ve elsi­e­tett a boltból.

A kiér­ke­ző rend­őrök a fér­fit nem sok­kal később a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

Az ügyész­ség a nyo­mo­zás során bűn­ügyi fel­ügye­let alá helye­zett fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált kés elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét az íté­let kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn.