Főoldal » Archív » Pernyertes ügyészi fellépés egy ingatlanközvetítő céggel szemben

A sike­res ügyé­szi fel­lé­pés nyo­mán jog­erő­sen is meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­ság, hogy az ingat­lan eladás­kor önma­gá­ban a cím­mel, kép­pel, eset­leg hely­raj­zi szám­mal tör­té­nő hir­de­tés nem jár­hat auto­ma­ti­ku­san a fogyasz­tó tel­jes mun­ka­díj kifi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sé­vel, ehhez ugyan­is a köz­ve­tí­tés és az érté­ke­sí­tés közöt­ti oko­za­ti össze­füg­gés­nek is kimu­tat­ha­tó­nak kell len­nie.

A jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­sé­ges­ség köve­tel­mé­nyét sérti az a szer­ző­dé­ses ren­del­ke­zés, amely arra köte­le­zi a fogyasz­tót, hogy irá­nyít­sa az ingat­lan­köz­ve­tí­tő­höz az eset­le­ge­sen nála jelent­ke­ző ún. aján­lat­ké­rő­ket, tehát a poten­ci­á­lis vevő­ket. Ez ugyan­is meg­aka­dá­lyoz­za, hogy a fogyasz­tó saját maga kísé­rel­je meg ingat­la­nát elad­ni, amely nyil­ván­va­ló­an tisz­tes­ség­te­len kikö­té­se a szer­ző­dés­nek. Ugyan­így tisz­tes­ség­te­len, tehát érvény­te­len fel­té­tel a bánat­pénz meg­fi­ze­té­se mel­lett külön köt­bért is, illet­ve a meg­bí­zá­si díj mel­lett költ­ség­té­rí­tést is kiköt­ni. A fogyasz­tó jogi úton tör­té­nő igény­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­gét kor­lá­to­zó, tehát szin­tén érvény­te­len az olyan szer­ző­dé­si fel­té­tel, amely az eset­le­ges jog­vi­ták elbí­rá­lá­sá­ra egy adott város járás­bí­ró­sá­gát kizá­ró­la­gos ille­té­kes­ség­gel kikö­ti. A konk­rét ügy­ben a bíró­ság jog­erő­sen túl­zott mér­té­kű­nek minő­sí­tet­te az évi 10% kése­del­mi kama­tot is.