Főoldal » Hírek » Perújítást szeretne a Teréz körúti robbantó új védője a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Teréz kör­úti rob­ban­tó védő­je véden­ce érde­ké­ben per­újí­tást kez­de­mé­nye­zett, indít­vá­nyá­hoz magán­szak­ér­tői véle­mé­nye­ket csa­tolt. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a kére­lem eluta­sí­tá­sát kérte, tekint­ve hogy azok új, bizo­nyí­té­kot nem szol­gál­tat­nak, a bírói mér­le­ge­lést támadják.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a ter­hel­tet 2019. már­ci­us 12-én jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy 30 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az elkö­ve­tő meg­ha­tal­ma­zott védő­je 2023. május 23-án per­újí­tá­si eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a jog­erő­sen befe­je­zett ügy­ben. A védő indít­vá­nyá­hoz okira­ti bizo­nyí­ték­ként újként neve­sí­tett magán­szak­ér­tői véle­mé­nye­ket csa­tolt. Így a rob­ban­tás hely­szí­né­nél rög­zí­tett kame­ra­fel­vé­te­le­ket és az elkö­ve­tő adat­hor­do­zó­it elem­ző infor­ma­ti­kus, a rob­ban­tó­szer­ke­ze­tet elem­ző elekt­ro­ni­kai mér­nö­ki, illet­ve vegyész szak­ér­tői, az elkö­ve­tő DNS-ét tar­tal­ma­zó hely­színt elem­ző forenzikus-fizikusi, továb­bá a ter­helt sze­mé­lyi­sé­gét és val­lo­má­sát elem­ző pszi­cho­ló­gu­si véle­mé­nye­ket. A védő állás­pont­ja sze­rint az új bizo­nyí­té­kok alap­ján a ter­hel­tet vala­mennyi bűn­cse­lek­mény alól fel kell menteni.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a védői per­újí­tá­si kére­lem eluta­sí­tá­sát kérte. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség sze­rint a per­újí­tá­si indít­vány­ban fog­lal­tak való­já­ban új, eddig nem ismert bizo­nyí­té­kot nem szol­gál­tat­nak, és olyan ténye­ket, ada­to­kat és körül­mé­nye­ket támad­nak, ame­lyek­re nézve az alap­ügy­ben eljárt bíró­sá­gok bizo­nyí­tást foly­tat­tak le. A védői indít­vány pusz­tán e bizo­nyí­tás­ból szár­ma­zó és meg­in­do­kolt bírói mér­le­ge­lő tevé­keny­sé­get támad­ja, amely per­újí­tá­si eljá­rás alap­ját nem eredményezheti.