Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Pillanatok alatt lovasították meg az elejtett szarvasokat a vádlottak

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a négy fér­fit, akik - kapva az alkal­mon - a vadász­te­rü­let­ről lop­ták el az elej­tett szarvasokat.

2018 októ­be­ré­ben egy ven­dég­va­dász kísé­rő­jé­vel Cso­ko­nya­vi­son­ta kül­te­rü­le­tén kilőtt két szar­vas­te­he­net. Mivel a gép­ko­csi­ju­kat az erdő szé­lén, az elej­tés helyé­től meg­le­he­tő­sen messze állí­tot­ták le, ezért a tete­me­ket kb. fél órára kény­te­le­nek vol­tak őri­zet­le­nül hagy­ni, míg az álla­tok elszál­lí­tá­sá­ra alkal­mas jár­mű­vel vissza­tér­tek. Ekkor azon­ban meg­le­pőd­ve tapasz­tal­ták, hogy az elej­tett álla­tok eltűntek.

Azt tör­tént ugyan­is, hogy a négy vád­lott éppen akkor ért ki vadász­te­rü­let­re, ami­kor a tete­mek őri­zet­le­nül marad­tak, ezért azo­kat - a terep­já­ró­juk­kal ket­tőt for­dul­va - az egyik vád­lott szü­le­i­nek házá­hoz vit­ték, majd rög­tön elkezd­ték a több mint 200 ezer forin­tot érő vad­húst feldolgozni.

A bar­csi rend­őrök azon­ban még idő­ben érkez­tek, és a vad­húst lefog­lal­ták, míg a vád­lot­ta­kat a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – a három vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát két vád­lott ese­té­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, azon­ban har­ma­dik tár­suk­nál egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se miatt ilyen lehe­tő­ség nem volt, ezért neki - a koráb­bi bün­te­té­se mel­lett - a most kisza­bott 1 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tést is le kell töl­te­nie. A bíró­ság a IV. rendű vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.