Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Piros lámpa előtt várakozó helyi járatú autóbuszra akart felszállni az ittas férfi, de a buszvezető nem nyitotta ki neki az ajtót- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki dühé­ben egy lap­top­tás­ká­val betör­te egy helyi jára­tú autó­busz ablakát.

2020. júni­us 8-án dél­után az ittas vád­lott Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban sétált, ami­kor a köze­li útke­resz­te­ző­dés­ben ész­re­vet­te, hogy a köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pá­nál áll az egyik helyi jára­tú autó­busz. A jármű piros jel­zést kapott, ezért várt az elindulásra.

Ezt ész­lel­ve a vád­lott oda­ment a busz­hoz és az első ajtó üve­gén kopog­ta­tott, jelez­ve azt, hogy fel sze­ret­ne száll­ni. A busz­ve­ze­tő azon­ban nem nyi­tot­ta ki az ajtót, ezért a vád­lott fel­dü­hö­dött és a kezé­ben lévő lap­top­tás­ká­val a busz csuk­ló­ré­sze előtt lévő egyik abla­kot nagy erő­vel beütöt­te, majd gya­lo­go­san eltá­vo­zott a helyszínről.

A cse­lek­mény után rövid­del a rend­őr­jár­őrök a vád­lot­tat előállították.

A deb­re­ce­ni férfi a busz­tár­sa­ság­nak 33.300 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az utcán és a buszon tar­tóz­ko­dó, azt ész­le­lő sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, vissza­eső vád­lott ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.