Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Pokollá vált kapcsolat miatt emeltek vádat - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta és meg­erő­sza­kol­ta élettársát.

A vád­irat sze­rint a férfi élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett a sér­tett nővel, aki még tanul­má­nya­it is fél­be­sza­kí­tot­ta miat­ta. Az első aggasz­tó körül­mény az volt, ami­kor egy hónap múlva a férfi elemel­te az alvó sér­tett mel­lől a mobil­te­le­fon­ját és azt eladta.

Az ezt köve­tő két hónap­ban az elkö­ve­tő­nél erős han­gu­lat­in­ga­do­zá­sok és düh­ki­tö­ré­sek is jelent­kez­tek, ame­lyek miatt napi szin­ten bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet török­bá­lin­ti tar­tóz­ko­dá­si helyü­kön. Azért, hogy a nő ne tudja elhagy­ni, a férfi sze­mé­lyi ira­ta­it és bank­kár­tyá­ját is magá­nál tartotta.

Az elkö­ve­tő ezen idő­szak­ban a maga­tar­tá­sa miatt féle­lem­ben élő nőt több­ször is sze­xu­á­lis együtt­lét­re kény­sze­rí­tet­te bán­tal­ma­zás­sal, illet­ve fenye­ge­tés­sel. A férfi az együtt­lé­tek során is pofoz­ta és ütöt­te a sértettet.

A vég­ső­kig meg­fé­lem­lí­tett, éhes és kime­rült nő két­ség­be­esé­sé­ben végül az egyik reg­gel – kihasz­nál­va, hogy a férfi még alszik – min­de­nét hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. A török­bá­lin­ti utcá­kon bolyon­gó sér­tet­tet végül az esz­mé­le­tét vesz­tet­te és hozzá men­tőt hívtak.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.