Főoldal » Hírek » Polgári jogvitából késelés a főtéren - videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás miatt emelt vádat azzal az 57 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy pol­gá­ri jog­vi­ta miatt meg­ron­gál­ta per­be­li ellen­fe­le ott­ho­nát, kiszúr­ta autó­já­nak kere­ke­it, végül Balas­sa­gyar­mat főte­rén meg­ké­sel­te a nőt. A sér­tett éle­tét csak a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád sze­rint a fel­pe­res férfi, vala­mint az alpe­res nő között 2019 óta zaj­lott kár­té­rí­té­si per a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon egy fogá­sza­ti beavat­ko­zás miatt. 2021. szep­tem­ber 17-én a felek meg­je­len­tek a bíró­ság előtt, azon­ban a tár­gya­lást a férfi jogi kép­vi­se­lő­jé­nek lemon­dá­sa miatt meg­tar­ta­ni nem lehetett.

A férfi kérte a per szü­ne­te­lé­sét, ami­hez az alpe­res ügy­véd­je nem járult hozzá. A férfi ezen fel­há­bo­rod­va autó­já­val a sér­tett házá­hoz haj­tott, ahol meg­ron­gál­ta a kapu­te­le­font és berúg­ta a terasz üve­gét, ezzel mint­egy 255.000 forint kárt okoz­va. Ezután vissza­ve­ze­tett a bel­vá­ros­ba, ahol a fog­or­vos gép­ko­csi­já­nak gumi­ab­ron­csa­it egy búvár­kés­sel kiszúr­ta, ezzel továb­bi 147.000 forint kárt okozott.

A sér­tett és ügy­véd­je még a bíró­ság épü­le­té­ben tele­fo­non érte­sül­tek az autó meg­ron­gá­lá­sá­ról, ezért elin­dul­tak fel­je­len­tést tenni a Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. Ekkor­ra a vád­lott már a bíró­ság és a rend­őr­ség között talál­ha­tó főté­ren várta őket. Az ügy­véd kér­dé­sé­re elis­mer­te, hogy ő ron­gál­ta meg a nő autó­ját, majd elkezd­te a jogi kép­vi­se­lőt lökdösni.

A sér­tett a konf­lik­tus elke­rü­lé­se végett ekkor a két férfi mel­lett a rend­őr­ka­pi­tány­ság felé indult, a vád­lott azon­ban utána lépett és búvár­ké­sé­vel szem­ből hasba szúr­ta, majd a föld­re került sér­tet­tet több­ször meg­szúr­ta. A segít­sé­gért kiál­tó nő védel­mé­re siető járó­ke­lők lát­tán a férfi abba­hagy­ta a szur­ká­lást, majd az ügy­vé­det is meg­fe­nye­get­te, de ezután a gyor­san hely­szín­re érke­ző rend­őrök elfog­ták és ártal­mat­lan­ná tet­ték őt.

A sér­tett 14 szúrt sebet szen­ve­dett, az élet­ve­szé­lyes vér­vesz­te­ség mel­lett vér- és lég­mell ala­kult ki nála, éle­tét csak a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. A főügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott a közel 500.000 Ft bűn­ügyi költ­sé­gen túl az oko­zott kárt is térít­se meg, a bíró­ság pedig a búvár­kést koboz­za el.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a főügyész­ség 8 év bör­tön­bün­te­tés és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt, azzal, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz dön­tést, az íté­le­tet a vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A fel­vé­te­len a bíró­ság épü­le­tét elha­gyó vád­lott, vala­mint a főté­ren a sér­tett segít­sé­gé­re siető sze­mé­lyek és rend­őr­ség érke­zé­se látható.