Főoldal » Hírek » Polgári úton folytatódik az állatkínzó nő ügye - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bün­te­tő­bí­ró­ság jog­erős íté­le­tét köve­tő­en a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be az ellen a 48 éves nő ellen, aki kutyá­it súlyo­san elha­nya­gol­ta és egy lakat­lan ház­ban maguk­ra hagyta.

A nővel szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség emelt vádat ez év szep­tem­be­ré­ben, misze­rint 2019 júli­u­sá­ban két már meg­lé­vő kutyá­ja mellé örök­be foga­dott még egy ebet. Bátony­te­re­nyei csa­lá­di házá­ban gon­doz­ta őket, ahon­nan 2020-ban elköl­tö­zött és a kutyá­kat az üre­sen álló ingat­lan­ban hagy­ta. Egy ideig napi rend­sze­res­ség­gel vissza­járt hoz­zá­juk, majd egyre rit­káb­ban és 2021 októ­be­ré­től az álla­to­kat éle­lem és víz nél­kül vég­leg sor­suk­ra hagyta.

A maguk­ra maradt, alul­táp­lált kutyá­kat a vád­lott szom­széd­ja alkal­man­ként meg­etet­te, mind­ad­dig, míg az örök­be foga­dott kutya vissza nem került az örök­be­fo­ga­dást figye­lem­mel kísé­rő ala­pít­vá­nyá­hoz, a másik kutyát állat­ba­rá­tok fogad­ták be. A vád­lott har­ma­dik kutyá­ja koráb­ban öreg korá­nál fogva elpusztult.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat két rend­be­li, elha­gyás­sal elkö­ve­tett állat­kín­zás vét­sé­ge miatt 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A járás­bí­ró­ság jog­erős íté­le­tét köve­tő­en a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a nő ellen, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az alpe­rest tíz évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mert az álla­tok­kal szem­ben olyan bánás­mó­dot alkal­ma­zott, ami alkal­mas volt arra, hogy azok­nak fáj­dal­mat, szen­ve­dést, mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást okoz­zon, vagy pusz­tu­lá­suk­hoz vezes­sen. A sza­ba­don kóbor­ló, oltat­lan kutyák­nál fenn­állt a meg­be­te­ge­dés vagy bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis esé­lye is.

Az ügy pol­gá­ri jogi úton foly­ta­tó­dik, mely során fel­pe­res­ként az ügyész­ség jár el a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék előtt.

A köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­le­ten dol­go­zó ügyé­szek mun­ká­já­ról közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/a-kozerdekvedelemmel-foglalkozo-ugyeszek/