Főoldal » Hírek » Polgármester, önkormányzati alkalmazott és egy építőipari cég vezetőjének letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik egy mun­kás­szál­ló épí­té­se során okoz­tak 222 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Sze­ged kör­nyé­ki tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re 2017. júli­u­sá­ban nyúj­tott be támo­ga­tá­si kérel­met a Csongrád-Csanád Megyei Kor­mány­hi­va­tal­hoz, mely­nek alap­ján még ugyan­ezen év októ­be­ré­ben 222 mil­lió forint vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tást kapott a köz­ség a Nem­ze­ti Fog­lal­koz­ta­tá­si Alap­tól. A pályá­zat­tal össze­füg­gés­ben kap­cso­lat­tar­tó­ként az önkor­mány­zat egy alkal­ma­zott­ját jelöl­ték meg. A pályá­zat­ban a pro­jekt tel­jes beke­rü­lé­si költ­sé­gét 371 mil­lió forint­ban jelöl­ték meg, 149 mil­lió forint saját for­rás meg­lé­te mel­lett. A pol­gár­mes­ter a támo­ga­tá­si kére­lem­ben a beru­há­zás tel­jes költ­sé­gét valót­la­nul túl­áraz­ta az eljá­ró kor­mány­hi­va­ta­li alkal­ma­zot­ta­kat meg­té­veszt­ve. A köz­be­szer­zés­be egy a pol­gár­mes­ter isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó buda­pes­ti épí­tő­ipa­ri céget von­tak be, mely­re azért volt szük­ség, hogy a túl­ára­zott kivi­te­le­zés­sel össze­füg­gés­ben szám­lák kibo­csáj­tá­sá­val a támo­ga­tá­si összeg lehí­vá­sát biz­to­sít­sák. A való­ság­ban a kivi­te­le­zést a pol­gár­mes­ter által kije­lölt cégek végez­ték, az álta­la irá­nyí­tott önkor­mány­za­ti alkal­ma­zott közvetítésével.

A mun­kás­szál­ló kulcs­ra­ké­szen 258 mil­lió forint­ból meg­va­ló­sult, a fent mara­dó 113 mil­lió forint­ból a buda­pes­ti cég veze­tő­jé­vel a pol­gár­mes­ter mint­egy 70 mil­lió forin­tot a saját cégé­nek utal­ta­tott, majd abból tár­sas­há­za­kat épí­tett, ingat­lant vásá­rolt. A fenti összeg­ből 10 mil­lió forin­tot még egy szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zet­nek utal­tak, míg a továb­bi összeg sorsa egy­elő­re ismeretlen.

A külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, vala­mint hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. Az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyét alá­tá­maszt­ják azok az ada­tok is, melyek sze­rint a pol­gár­mes­ter és mun­ka­tár­sa több­ször pró­bál­tak tanú­kat befolyásolni.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni a mai napon meg­tar­tott ülésein.