Főoldal » Hírek » Porciózás közben érték tetten a kábítószer-kereskedőt - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak, akit a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt mari­hu­á­na kipor­ci­ó­zá­sa köz­ben értek tet­ten a kecs­ke­mé­ti nyomozók.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2020 novem­be­re óta mari­hu­á­na fel­vá­sár­lá­sá­val és érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zott. A tet­ten érés nap­ján, 2022. novem­ber 22-én, a férfi újabb tételt szer­zett meg, amely­nek éppen a gram­mon­kén­ti kiada­go­lá­sát végez­te a bel­vá­ro­si laká­sá­ban, ami­kor a kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók lecsap­tak rá. Kide­rült, nem­csak keres­ke­dett a szer­rel, de fogyasz­tot­ta is. Laká­sán mér­le­get és az ada­go­lás­hoz szánt simí­tó­zá­ras zacs­kó­kat is találtak.

Őri­zet­be véte­le mel­lett a nyo­mo­zók a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki és kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

Az ügyész­ség a kábítószer-kereskedővel szem­ben a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za, mert a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye. Az elkö­ve­tés szer­ve­zett jel­le­gé­ből meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. A bűn­cse­lek­ményt huza­mo­sabb ideje elkö­ve­tő férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.