Főoldal » Archív » Porig égette volt élettársa házát az ebesi férfi

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a sza­kí­tást köve­tő­en egy éjsza­ka fel­gyúj­tot­ta a sér­tett házát.

A vád­lott és a sér­tett - a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en - élet­tár­sak vol­tak, az asszony tulaj­do­nát képe­ző ebesi ház­ban lak­tak. Az együtt­élés ideje alatt a sér­tett több­ször szóvá tette a vád­lott élet­ve­ze­té­sét és fél­té­keny­ke­dé­sét, majd 2019. novem­ber 17-én fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy köl­töz­zön el tőle. A vád­lott azon­ban a csa­lá­di ház­ból nem köl­tö­zött ki, ezért a sér­tett az Ebe­sen élő édes­any­já­hoz ment.

2019. novem­ber 19-én a vád­lott több szó­ra­ko­zó­he­lyen nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, majd 23 óra­kor elment a sér­tett házá­hoz, ahol meg­győ­ző­dött arról, hogy az asszony nem tar­tóz­ko­dott az ingat­lan­ban. A férfi a ház mel­lék­épü­le­té­ből elő­vett két 20 lite­res gáz­ola­jat tar­tal­ma­zó kan­nát, azo­kat bevit­te a házba és két helyi­ség­ben a gáz­ola­jat szét­lo­csol­ta, majd meggyújtotta.

A tűz­ben a lakó­ház tel­jes ter­je­del­mé­ben leégett a benne lévő beren­de­zé­si tár­gyak­kal és ingó­sá­gok­kal együtt.

A tüzet ész­le­lő egyik szom­széd hala­dék­ta­la­nul érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­kat és a sér­tett házán lévő gáz­fő­csa­pot elzárta.

A vád­lott cse­lek­mé­nye során a szom­szé­dos csa­lá­di házak, illet­ve mel­lék­épü­le­tek nem vol­tak köz­vet­len veszély­ben, illet­ve embe­ri élet, testi épség sem került köz­vet­len veszély­be. A szom­széd köz­be­avat­ko­zá­sa miatt gáz­rob­ba­nás veszé­lye sem fenyegetett.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel közel 11.000.000 forint kárt oko­zott a sértettnek.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a köte­lez­ze a fér­fit a sér­tett kárá­nak megtérítésére.