Főoldal » Hírek » Pórul járt a bűnismétlő besurranó tolvaj- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy nap alatt három tár­sas­há­zi eme­le­ti lakás­ba besur­ran­va lopott, ám mene­kü­lés köz­ben mind­annyi­szor lebu­kott, mert a sér­tet­tek utá­na­ered­tek és vissza­vet­ték értékeiket.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­lá­sa után mun­ka­vi­szo­nya és rend­sze­res jöve­del­me nem volt, ezért anya­gi haszon érde­ké­ben ismét lopá­sok­ból akart pénz­hez jutni. 2019. már­ci­us 9-én reg­gel Kecs­ke­mé­ten egy város­köz­pon­ti tár­sas­ház máso­dik eme­le­ti, kulccsal be nem zárt laká­sá­ba besur­rant és az elő­szo­bá­ból magá­val vitte a sér­tett tás­ká­ját a benne lévő pénz­zel, ira­tok­kal, bank­kár­tyák­kal. A sér­tett nő ész­lel­te a lopást, azon­nal az elkö­ve­tő után ment, akit az utcán utol­ért és sike­rült tőle vissza­ven­nie a lopott érté­ke­ket, így az össze­sen 183.000,- Forint kára megtérült.

Mind­ez nem szeg­te a tol­vaj ked­vét, mert két óra múlva egy másik bel­vá­ro­si tár­sas­ház első eme­le­ti csu­kott, de nem zárt laká­sá­ba is besur­rant, ahon­nan szin­tén tás­ká­kat, pénzt, de még három fér­fi­in­get is magá­val vitt. A csa­lád­fő ész­re­vet­te a távo­zó vád­lot­tat, akit a tár­sas­ház folyo­só­ján utol­ért és a lopott tár­gya­kat vissza­vet­te tőle. Ezután a férfi a szom­széd tár­sas­ház egyik föld­szin­ti laká­sá­ba is bement, de az ott lakó nő ugyan­csak ész­re­vet­te a lakás­ból kisur­ra­nó fér­fit, utá­na­sza­ladt és az épü­let előtt az ello­pott tás­ká­ját vissza­vet­te tőle.

A vád­lott ezen kívül két üzlet­ből koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket, míg egy áru­ház­ból a bejá­rat mel­lett bemu­ta­tás cél­já­ból kiál­lí­tott virág­tar­tó­ból mus­kát­li­kat és büdös­ké­ket lopott el, össze­sen 64.000,- Ft értékben.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fi­nak nyolc rend­be­li üzlet­sze­rű lopás miatt kell felel­nie. Az ügyész­ség vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.