Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Potyázni akart a kocsmában - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár végén egy mis­kol­ci sörö­ző­ben töl­töt­te a nap­ját, és dél­után­ra erő­sen leré­sze­ge­dett. Mivel már nem volt pénze a továb­bi ívás­ra, a ven­dé­gek­kel akar­ta meg­hí­vat­ni magát, ezt kérte a sér­tett fér­fi­től is, aki viszont eluta­sí­tot­ta. A vád­lott ezt nem hagy­ta annyi­ban, és ami­kor a férfi kijött a mel­lék­he­lyi­ség­ből hátul­ról kéz­zel fejen ütöt­te. Mind­ket­ten eles­tek, de a föl­dön a vád­lott tovább ütöt­te a sér­tett fejét és ordí­to­zott vele. A konf­lik­tus­nak az vetett véget, hogy a sörö­ző­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek köz­be­lép­tek, és a vád­lot­tat lehúz­ták a sér­tett­ről.

A bán­tal­ma­zás követ­ke­zé­ben a sér­tett férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló vérző sérü­lést szen­ve­dett el, de könnyű testi sér­tés miatt nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.