Főoldal » Archív » Prédának nézte az idős asszonyt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal 38 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a nyílt utcán fosz­tott ki egy idős asszonyt.

A vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban isme­rő­sé­vel sétált Kapos­vár egyik for­gal­mas útsza­ka­szán, ami­kor fel­fi­gyelt az idős és beteg­sé­gei miatt nehe­zen köz­le­ke­dő sér­tett­re, aki éppen a bevá­sár­lás­ból tar­tott haza­fe­lé. A vád­lott az idős asszony­ra utal­va még oda is szólt isme­rő­sé­nek, hogy „ez jó préda lesz”.

A vád­lott ezután hátul­ról köze­lí­tet­te meg a sér­tet­tet, majd az alkal­mas pil­la­nat­ban egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a sér­tett kezé­ből a tás­ká­it, és azok­kal elfu­tott. A vád­lott a bűn­cse­lek­ménnyel 9.200 forint kész­pénzt, az asszony ira­ta­it, és a bevá­sár­lás­ból szár­ma­zó külön­bö­ző áru­cik­ke­ket szer­zett meg.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy ha elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 2 évi bör­tön­bün­te­tés­ben hatá­roz­za meg a bíróság.