Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Preparált könyvekben elhelyezett készpénzzel akarták megvesztegetni a katasztrófavédelem munkatársait – vádemelés

Egy szak­ha­tó­sá­gi állás­fog­la­lást kívánt meg­sze­rez­ni két férfi, ami­kor köny­vek­ben elrej­tett kész­pénzt akar­tak átad­ni a tűz­ol­tók­nak; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt elle­nük. 

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, egy 65 éves férfi tulaj­do­nos volt egy cég­ben, amely rak­tár és iroda épü­let hasz­ná­lat­ba­vé­te­lé­re irá­nyu­ló enge­délyt kért. Az enge­dély­hez a kataszt­ró­fa­vé­del­mi ható­ság szak­ha­tó­sá­gi állás­fog­la­lá­sa volt szük­sé­ges, a férfi meg­bíz­ta 64 éves férfi isme­rő­sét, hogy kép­vi­sel­je a céget a szak­ha­tó­ság előtt. A kataszt­ró­fa­vé­del­mi ható­ság 2016 decem­be­ré­ben a hasz­ná­lat­ba­vé­telt – tűz­vé­del­mi szem­pon­tok alap­ján – nem támogatta.

A támo­ga­tó szak­ha­tó­sá­gi állás­fog­la­lás meg­szer­zé­se érde­ké­ben a 65 éves férfi átadott tár­sá­nak egy aján­dék­cso­ma­got, ,,Bol­dog kará­csonyt!” fel­ira­tú cso­ma­go­lás­ban, amely­ben egy újra fóli­á­zott, azon­ban 30.000,- Ft kész­pénzt is tar­tal­ma­zó könyv is volt, azért, hogy azt a társa jut­tas­sa el a kataszt­ró­fa­vé­del­mi ügy­in­té­ző­höz. A meg­bí­zott az aján­dék­cso­ma­got 2016. decem­ber 21-én meg­kí­sé­rel­te átad­ni a III. kerü­let, Vihar utcá­ban az ügy­fél­fo­ga­dást ellá­tó tűz­ol­tó had­nagy­nak, aki azt vissza­uta­sí­tot­ta. A 64 éves férfi – társa meg­bí­zá­sá­ból – 2017. janu­ár 3-án ismé­tel­ten meg­kí­sé­rel­te elér­ni a szak­ha­tó­ság támo­ga­tó állás­fog­la­lá­sá­nak kibo­csá­tá­sát, ami­kor az ügy elő­adó­já­nak, egy tűz­ol­tó főhad­nagy­nak egy újra­fó­li­á­zott, azon­ban 60.000,- Ft kész­pénzt is tar­tal­ma­zó köny­vet kívánt átad­ni jog­ta­lan előny­ként. A hiva­ta­los sze­mély a köny­vet nem vette át. A férfi mind­két alka­lom­mal az ügy­fél­fo­ga­dó helyi­ség­ben hagy­ta a jog­ta­lan előnyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fi­val – a 64 éves­sel, mint bűn­se­géd­del – szem­ben 2 rend­be­li hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok sze­rint jelen ügy­ben négy és fél év a bün­te­té­si tétel felső határa.