Főoldal » Hírek » Rendezvények » Prevenciós nap egy budapesti gimnáziumban - a Pest Megyei Főügyészség közreműködésével

A figyel­mük­be ajánl­juk az OBH „Nyi­tott bíró­ság” prog­ram kere­té­ben for­ga­tott rövid film­jét, ame­lyet – a Pest Megyei Főügyész­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – egy buda­pes­ti gim­ná­zi­um pre­ven­ci­ós nap­ján készí­tet­tek, az elfo­gás­tól az elíté­lé­sig bemu­tat­va a bün­te­tő­el­já­rás menetét.