Főoldal » Archív » Prostitúcióból származó pénzből élt a kitartott férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki pros­ti­tu­ál­tak­kal élt együtt, a nők ilyen tevé­keny­sé­gét segí­tet­te, a laká­sát ehhez ren­del­ke­zé­sük­re bocsá­tot­ta, őket adott címre kiszál­lí­tot­ta, és a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó bevé­telt a nők­től átvet­te, meg­él­he­té­sét ebből biz­to­sí­tot­ta. 

A vád­lott két nővel 2010. illet­ve 2013. év óta él egy ház­tar­tás­ban. Az egyik nő 2013. év ele­jé­től, a másik nő 2015. év ápri­li­sá­tól vég­zett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, ame­lyet a vád­lott segí­tett oly módon, hogy a tata­bá­nyai laká­sát ehhez ren­del­ke­zé­sük­re bocsá­tot­ta. A vád­lott a lakást egy har­ma­dik nő hasz­ná­la­tá­ra is áten­ged­te pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re. Ezen túl­me­nő­en a vád­lott a nőket a laká­sá­tól elté­rő címek­re is kiszál­lí­tot­ta autó­val, biz­ton­sá­guk érde­ké­ben a hely­szí­nen vára­ko­zott.

A vád­lott a három nőtől rend­sze­re­sen átvet­te a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó pénzt, meg­él­he­té­sét az ebből  biz­to­sí­tot­ta.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, őt  a bíró­ság koráb­ban, egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a bíró­ság 1 év bör­tön­bün­te­tés­re és 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.