Főoldal » Archív » Prostitúciós tevékenység köré épült bűnbanda ellen emeltek vádat Siófokon

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te, kitar­tott­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két – letar­tóz­ta­tás­ban lévő – fér­fi­ből és két nőből álló bűn­ban­dá­val szem­ben, akik egy­más­sal össze­ját­szot­tak és kifosz­tot­ták a pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nők ven­dé­gét Siófokon.

A vád sze­rint a két bűn­tett elő­éle­tű férfi – apa és fia – 2019 júni­u­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy a három pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó nőis­me­rő­sük – akik közül ket­ten az élet­tár­sa­ik vol­tak – ilyen módon szer­zett bevé­te­le­i­ből fog­nak meg­él­ni. Ezért szál­lást fog­lal­tak Sió­fo­kon, ille­tő­leg egy üres tel­ken lakó­ko­csit is fel­ál­lí­tot­tak. Az egyik női vád­lott jól beszélt ide­gen nyel­ve­ket, ezért a másik nő inter­ne­tes olda­la­kon köz­zé­tett hir­de­té­sé­re jelent­ke­ző kül­föl­di kun­csaf­tok ese­té­ben ő szer­vez­te meg a sze­xu­á­lis cél­za­tú talál­ko­zó­kat. A nők a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gük során szer­zett pénz egy részét a két fér­fi­nak átad­ták, míg egy részét velük közö­sen felélték.

A két férfi a nők­kel meg­ál­la­po­dott abban is, hogy a ven­dé­ge­i­ket meg­pró­bál­ják kifosz­ta­ni úgy, hogy amíg azok a für­dő­ben elte­re­lik kun­csaft­ja­ik figyel­mét, addig ők az őri­zet­le­nül hagyott ruhá­za­tuk­ban lévő érté­ke­i­ket elve­szik. Miu­tán ebbe a nők is bele­men­tek, egy német ven­dég­től közel 200.000,-Ft érté­kű kész­pénzt sze­rez­tek meg.

A két férfi más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett Sió­fo­kon, így besur­ran­tak egy köze­li pan­zi­ó­ba, ahon­nan az egyik szál­ló­ven­dég­től tab­le­tet és mobil­te­le­font lop­tak el. Egy len­gyel pár gép­ko­csi­já­nak fel­tö­ré­sé­vel majd 300.000,-Ft érté­kű kész­pénzt és lap­to­pot zsákmányoltak.

Az ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben – akik letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a bíró­sá­gi eljá­rást – fegy­ház, ille­tő­leg bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.