Főoldal » Archív » Provokálta, majd durván megverte a sértettet

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A sajó­szent­pé­te­ri férfi néhány nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt érke­zett Újszent­mar­gi­tá­ra, ahol roko­na­i­nál tar­tóz­ko­dott. 2017. júni­us 10. nap­ján a vád­lott és egyik roko­na a dél­utá­ni órák­ban hor­gász­ni indul­tak, azon­ban bemen­tek az egyik presszó­ba, ahol sze­szes italt fogyasztottak.

Ekkor már ott tar­tóz­ko­dott a sér­tett is, aki egy másik tár­sa­ság­ban beszél­ge­tett. Az újszent­mar­gi­tai rokon és a sér­tett koráb­bi isme­ret­sé­gük­re tekin­tet­tel beszél­get­ni kezd­tek és egy­mást is meg­hív­ták egy-egy italra.

A vád­lott és roko­na rövid idő eltel­té­vel kimen­tek a hátsó terasz­ra, ahol az újszent­mar­gi­tai férfi elmond­ta a vád­lott­nak, hogy a tele­pü­lé­sen a sér­tet­tet „kemény csá­vó­nak” tartják.

Ekkor meg­je­lent a tera­szon a sér­tett, leült és ciga­ret­tá­ra gyúj­tott. Ezt látva a vád­lott pró­bá­ra tette a sér­tet­tet, a köze­lé­be ment és a szom­szé­dos asz­tal­ra nagy erő­vel rácsa­pott. A sér­tett erre fel­állt és kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, közöt­tük rövid vita ala­kult ki, majd a vád­lott oda­lé­pett a sér­tett­hez és a fejét ököl­lel, nagy erő­vel megütötte.

Az ütés hatá­sá­ra a sér­tett a fal mellé rogyott és ekkor a fel­dü­hö­dött vád­lott tovább bán­tal­maz­ta, a fejét több alka­lom­mal ököl­lel megütötte.

Az újszent­mar­gi­tai rokon fékez­te meg a vád­lot­tat, aki így fel­ha­gyott a sér­tett továb­bi bántalmazásával.

A sér­tett az ütle­ge­lés követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel az ököl­lel tör­té­nő ütés­re, a sérült test­tá­jék­ra és az üté­sek ere­jé­re, az élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fennállt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.