Főoldal » Hírek » Pszichiátriai betegeket bántalmazott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ég vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az elkö­ve­tő az utcán egy­mást köve­tő napo­kon pszi­chi­át­ri­ai ott­hon­ban ápolt fér­fi­a­kat bán­tal­ma­zott, egyi­kük­nek súlyos sérü­lé­se­ket okozva.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 augusz­tus végén, dél­után, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő sörö­ző­nél az utcá­ról behív­ta az udvar­ra a helyi gon­do­zó­in­té­zet­ben ápolt pszi­chi­át­ri­ai beteg fér­fit, majd átka­rol­ta, meg­szo­rí­tot­ta a nya­kát, ezt köve­tő­en com­bon rúgta és meg­po­foz­ta. A férfi a bán­tal­ma­zás­tól föld­re esett, majd pedig szem­üve­gét is hát­ra­hagy­va elmenekült.

Más­nap este a vád­lott az utcán össze­ta­lál­ko­zott egy szin­tén a gon­do­zó­ott­hon­ban ápolt fér­fi­val, akit az úttest­re lökött, és a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ta és meg­ta­pos­ta, súlyos állcsont-, és járom­csont­tö­rés sérü­lé­se­ket okozva.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.