Főoldal » Hírek » Puszival leplezte a rablást – az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A ter­helt a kame­ra­fel­vé­tel miatt azt kérte a kira­bolt sér­tet­től, hogy barát­sá­go­san köszön­je­nek el egy­más­tól. A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a rab­lót gyor­sí­tott eljá­rás­ban, ered­mé­nye­sen állí­tot­ta bíró­ság elé, a bíró­ság a ter­hel­tet 4 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a ter­helt - egy 19 éves férfi - 2021. augusz­tus 4-én, dél­előtt, fel­szállt a XXIII. kerü­let­ben a 66-os busz­ra, majd leült egy másik férfi mellé és arra kérte, hogy adjon neki 1000 forin­tot. A sér­tett közöl­te hogy nincs nála pénz, még a pénz­tár­cá­ját is meg­mu­tat­ta, amely­ben csak 100 forint volt. A ter­helt azon­ban tovább­ra is pénzt kért, amit fenye­ge­tés­sel nyo­ma­té­ko­sí­tott, misze­rint „most sza­ba­dult”, és, ha nem kap, akkor meg­szur­kál­ja a sér­tet­tet, így a meg­fe­nye­ge­tett átad­ta a 100 forint­ját. A rabló a sér­tett tele­fon­ját is elvet­te, miköz­ben azért, hogy az elhang­zott fenye­ge­té­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon a bal kezét a nad­rág­ja zse­bé­ben tar­tot­ta, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy a kés ott van. A ter­helt azt is állí­tot­ta, hogy társa is van a buszon, aki meg­öli a sér­tet­tet. Ami­kor a busz meg­állt abban a meg­ál­ló­ban, ahol a sér­tett egyéb­ként is le kívánt száll­ni, a táma­dó azt kérte tőle, hogy – a biz­ton­sá­gi kame­ra miatt – adjon neki ököl­pa­csit és két puszit. A sér­tett a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett, majd leszállt a járműről.

A jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző férfi koráb­ban, 2021. júli­us 30-án is rabol­ni akart a XXIII. kerü­let­ben, azzal a fenye­ge­tés­sel, hogy most sza­ba­dult és kés van nála, azon­ban a kisze­melt áldo­zat ekkor elhagy­ta a helyszínt.

A pest­er­zsé­be­ti és sorok­sá­ri nyo­mo­zók 1 napon belül azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a férfit.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat rab­lás bűn­tet­te és rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állította.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és ezért 4 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint elren­del­te egy koráb­ban kisza­bott, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtását.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – fenntartotta.

A bűn­cse­lek­ményt a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.