Főoldal » Hírek » Rábízott autóval furikázott engedély nélkül az autószerelő - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség autó­sze­re­lő­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben emelt vádat, aki a javí­tá­si cél­ból rábí­zott gép­ko­csit enge­dély nél­kül használta.

A vád­lott 2019 novem­be­ré­ben itta­san, veze­tői enge­dély nél­kül, a tulaj­do­nos tudta és enge­dé­lye nél­kül veze­tett egy javí­tás­ra rábí­zott gép­ko­csit, majd egy másik gép­ko­csi­val ütkö­zött. Őt ekkor a bíró­ság ittas jár­mű­ve­ze­tés és jármű önké­nyes elvé­te­le miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

A férfi 2022 már­ci­u­sá­ban javí­tás­ra vett át egy gép­ko­csit, és a meg­bí­zó­val meg­ál­la­pod­tak abban, hogy tele­fo­non érte­sí­ti, ha befe­jez­te a mun­kát. A javí­tás­sal három nap múlva vég­zett. Ekkor elin­dult a gép­ko­csi­val, hogy vissza­vi­gye a meg­bí­zó­nak, abban utast is szál­lí­tott. A tulaj­do­nos erről nem tudott, a gép­ko­csi hasz­ná­la­tá­ba nem egye­zett bele. A férfi az autó­val sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott, a gép­ko­csi is megrongálódott.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt bör­tön­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, annak vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.