Főoldal » Hírek » Rablás a templom bejáratánál – vádemelés

Úton­ál­ló módon rabolt egy huszon­éves férfi, a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt elle­ne és fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lést indítványoz.

A vád­irat sze­rint egy huszon­két éves férfi 2020. júni­us 20-án, dél­előtt, a XIV. kerü­let, Bos­nyák téren, egy temp­lom bejá­ra­tá­nál meg­tá­ma­dott és leszo­rí­tott egy nyolc­van­éves nőt, aki­nek kisza­kí­tot­ta a nya­ká­ból a nyak­lán­cát, majd elszaladt.

A BRFK XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói azon­nal és haté­ko­nyan cse­le­ked­tek a fér­fit húsz per­cen belül elfogták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi, mint több­szö­rös vissza­eső ellen, idős­ko­rú sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, és fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­lést indítványozott.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.