Főoldal » Archív » Rablás elkövetőinek letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki­ket a rend­őr­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vett őri­zet­be május 6-án.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy 24 éves gya­nú­sí­tott­ja 2020. május 6-án este, már az érté­kei elvé­te­lét meg­elő­ző­en bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet Ber­hi­dán, vere­ked­ni akart vele, majd egy kést is elő­vett és azzal fenye­ge­tő­zött. A gya­nú­sí­tott a sér­tett kéré­sé­re végül az erő­sza­kos visel­ke­dé­sé­vel felhagyott. 

Az eset után a két férfi nem vált szét, és este kilenc óra körül együtt érkez­tek meg isme­rő­sük házá­hoz, aki az ügy másik gya­nú­sí­tott­ja. A 30 éves férfi a sér­tett kéré­sé­re kiment az utcá­ra, beszél­ge­té­sük köz­ben pedig elkér­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, ame­lyet meg­te­kin­tés után nem a tulaj­do­no­sá­nak, hanem a másik gya­nú­sí­tott­nak adott át. A sér­tett hiába kérte vissza tele­fon­ját, a fia­ta­labb elkö­ve­tő ököl­lel arcon ütöt­te, majd a kését is neki­sze­gez­te, miköz­ben a másik férfi a kerék­pár­ját vette el.

A sér­tett még ekkor is pró­bál­ta visszakérni a vagyon­tár­gya­it, mire az idő­sebb férfi a vál­lát meg­ra­gad­va közöl­te vele, hogy men­je­nek egy olyan hely­re, ahol senki nem fogja hal­la­ni. A meg­ré­mült sér­tett­nek ekkor sike­rült kisza­ba­dí­ta­nia magát, és elmenekült.

A rend­őr­ség rövid­del a tör­tén­tek után a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó két fér­fit elő­ál­lí­tot­ta, egyi­kü­ket lakó­he­lyén, az ágy­ne­mű­tar­tó­ban talál­ták meg.

A nyo­mo­zó ható­ság a fia­ta­labb elkö­ve­tőt a rab­lás mel­lett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is gya­nú­sít­ja. A gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt rab­lás miatt 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki, ezért a szö­kés és elrej­tő­zés, továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­suk­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak. 

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.