Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rablás történt egy Debrecen felé tartó vonaton – fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három fia­tal fér­fi­val szem­ben, akik egy vonat­fül­ké­ben támad­tak rá az utasokra.

A vád sze­rint a három vád­lott régebb óta isme­rik egy­mást, 2022. janu­ár 20-án dél­előtt egy Deb­re­cen­be tartó sze­mély­vo­na­ton utaz­tak együtt. A kabai vas­út­ál­lo­má­son fel­szállt két fia­tal férfi és az egyik fül­ké­ben egy­más­sal szem­ben leül­tek. Az elin­du­lást köve­tő­en a fia­ta­labb férfi belé­pett a fül­ké­be, ahol 200 forin­tot kért vonat­jegy­re. A sér­tet­tek közöl­ték, hogy nincs náluk pénz, ekkor a vád­lott agresszív lett és elmond­ta, hogy nem­rég sza­ba­dult a bör­tön­ből és mivel nem jutott hozzá a kábí­tó­sze­ré­hez, ezért ide­ges és bán­tal­maz­ni fogja őket, ha nem adnak pénzt.

A sér­tet­tek nagyon meg­ijed­tek a férfi fenye­ge­té­sé­től, így az egyi­kük átadott egy 200 forin­tos pénz­ér­mét. A fülke előt­ti folyo­só­ról belé­pett hoz­zá­juk az idő­sebb férfi és a fia­tal­ko­rú vád­lott, maguk mögött bere­te­szel­ték az ajtót, majd a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő leült az ajtó mel­let­ti ülés­re, míg tár­sai tovább fenye­get­ték az uta­so­kat, hogy még több kész­pénzt szerezzenek.

Az idő­sebb elkö­ve­tő elő­vett egy tapé­ta­vá­gó kést és egy fém kala­pá­csot, köz­ben leszú­rás­sal fenye­get­te a sér­tet­te­ket, hogy még több pénzt adja­nak. Egyi­kük emi­att továb­bi 4.000 forin­tot adott az elkö­ve­tők­nek, majd a két fel­nőtt­ko­rú vád­lott is leült a fül­ké­ben, és han­go­san arról kezd­tek beszél­get­ni, hogyan sze­rez­het­nék meg a sér­tet­tek lap­top­ját és cipőit.

Köz­ben a sze­mély­vo­nat a haj­dú­szo­bosz­lói vas­út­ál­lo­más­hoz érke­zett, ami­kor a sér­tet­tek elmond­ták, hogy Haj­dú­szo­bosz­ló az úti cél­juk és enge­délyt kér­tek a vád­lot­tak­tól, hogy leszáll­has­sa­nak. Az elkö­ve­tők a vas­úti kocsi ajta­já­ig kísér­ték a két fér­fit, akik siet­ve leszáll­tak, a vád­lot­tak pedig tovább utaz­tak a vonaton.

A bűn­cse­lek­mény során senki nem sérült meg, az idő­sebb sér­tett­nek 4.200 forint kára kelet­ke­zett, ami nem térült meg.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a két fel­nőtt­ko­rú vád­lott beis­mer­te tettét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és annak kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, míg a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, továb­bá a képen lát­ha­tó elkö­ve­té­si esz­kö­zök elkob­zá­sát indítványozta.