Főoldal » Hírek » Rács mögött a betörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 27 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val két sal­gó­tar­já­ni csa­lá­di házba is betört.

A gya­nú­sí­tott és társa 2021. janu­ár végén az ajtót befe­szít­ve jutott be egy sal­gó­tar­já­ni csa­lá­di házba, ahon­nan egy gáz­tűz­he­lyet, egy auto­ma­ta mosó­gé­pet, továb­bá egy szek­rény­sort is elloptak.

A férfi egy másik tár­sá­val feb­ru­ár köze­pén újra elkö­ve­tett egy betö­rést: ugyan­csak az ajtót benyom­va jutot­tak be egy ingat­lan­ban, ahol a zsák­mány ezút­tal egy hűtő­szek­rény, több kézi­szer­szám és réz­ká­bel volt.

A két cse­lek­ménnyel mint­egy 100.000, illet­ve 250.000 Ft kárt okoztak.

A 27 éves gya­nú­sí­tott több­ször volt már bün­tet­ve, mos­ta­ni cse­lek­mé­nye­it két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés alatt követ­te el, azo­kat a bün­te­té­se­ket is lopá­sok miatt kapta. A bíró­ság a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.