Főoldal » Archív » Rács mögött az apját megölő férfi

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 25 éves Nóg­rád megyei férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki agyon­ver­te, majd a kert­jük­ben elte­met­te édes­ap­ját.

A gya­nú­sí­tott együtt lakott édes­ap­já­val egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen, mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, itta­san pedig gyak­ran vesze­ked­tek.

2017. júni­us 1-én este ismét össze­vesz­tek, a ház tera­szán kia­bál­tak egy­más­sal, majd apja a póló­já­nál fogva meg­rán­gat­ta a gya­nú­sí­tot­tat, aki emi­att nagy erő­vel, több­ször, ököl­lel arcon, fejen és nya­kon is meg­ütöt­te a sér­tet­tet. A 49 éves sér­tett a föld­re zuhant, és mivel nem adott élet­je­le­ket, a gya­nú­sí­tott a holt­tes­tet a házuk udva­rán elföl­del­te.

A bűn­cse­lek­mény kap­csán tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tő­től lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket is fog­lalt le, melyek tar­tá­sá­ra a férfi enge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.