Főoldal » Archív » Rágyújtotta a házat a volt élettársára- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy tisza­kécs­kei nő ellen, aki 2019. szep­tem­ber 15-én haj­nal­ban Tisza­kécs­kén fel­gyúj­tot­ta azt a házat, ami­ben a volt élet­tár­sa és a férfi új párja aludt. A sér­tet­tek ki tud­tak mene­kül­ni a tűzből.

A vád­irat sze­rint az ember­ölés­sel vádolt nő 2019 júli­u­sá­ban tért haza kül­föld­ről, ahol addig dol­go­zott. A nő volt élet­tár­sá­nak új pár­kap­cso­la­ta lett. A férfi az új part­ne­ré­vel egy tisza­kécs­kei ház­ban lakott, ami a vád­lott és a férfi közös tulaj­do­na volt.

A viszo­nyuk ennek elle­né­re nem rom­lott meg, ami­nek köszön­he­tő­en 2019. szep­tem­ber 12-től a férfi és új élet­tár­sa ide­ig­le­ne­sen befo­gad­ták a vád­lot­tat a házba, mert más­hol nem tudott lakni. A vád­lott mégis úgy érez­te, hogy a sér­tet­tek ki akar­ják sem­miz­ni, laká­sát el akar­ják venni. A cse­lek­mény előt­ti napok­ban kábí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott és zavar­tan viselkedett.

2019. szep­tem­ber 14-én késő este a sér­tet­tek a ház háló­szo­bá­já­ban nyu­go­vó­ra tér­tek, de a vád­lott nem tudott elalud­ni, nyug­ta­la­nul visel­ke­dett. 2019. szep­tem­ber 15-én haj­nal­ban a vád­lott a kis­szo­ba és a nap­pa­li füg­gö­nye­it és a nap­pa­li­ban lévő bútort meg­gyúj­tot­ta. Magá­hoz vette a koráb­ban bőrönd­be cso­ma­golt sze­mé­lyes tár­gya­it és elhagy­ta a házat.

A vád­lott egye­ne­sen a Tisza­kécs­kei Rend­őr­őrs­re ment, ahol beje­len­tet­te, hogy rágyúj­tot­ta a házat volt élet­tár­sá­ra és a férfi barát­nő­jé­re. A vád­lott a tüzet azért gyúj­tot­ta, hogy a lakást elpusz­tít­sa, hogy ha a gyer­me­kei nem lak­hat­nak benne, akkor más se lak­jon ott. Bele­nyu­go­dott abba is, hogy a sér­tet­tek a tűz­ben kín­ha­lált halhatnak.

Sze­ren­csé­re a sér­tett férfi fel­éb­redt arra, hogy a háló­szo­ba mel­let­ti nap­pa­li­ban tűz van. Fel­éb­resz­tet­te az alvó élet­tár­sát és mind­ket­ten az utcá­ra mene­kül­tek. Azt hit­ték, hogy a vád­lott még a lán­go­ló épü­let­ben van, ezért vissza­men­tek, hogy kiment­sék a tűz­ből. Miu­tán nem talál­ták, újra kisza­lad­tak az utcá­ra és egy arra köz­le­ke­dőt kér­tek meg, hogy hívja a tűzoltókat.

A kataszt­ró­fa­vé­de­lem a tüzet rövi­de­sen elol­tot­ta, a ház azon­ban lak­ha­tat­lan­ná vált. A cse­lek­mény miatt a sér­tet­tek nyolc napon belül gyó­gyu­ló égési sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, más sze­mély élete, testi épsé­ge nem került köz­vet­len veszélybe.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.