Főoldal » Hírek » Ráhajtott a sorompóra és letörte - fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron egy megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen oko­zott 800.000 forin­tos kárt a MÁV-nak.

A vád­irat sze­rint a nő 2021. júli­us 17. nap­ján, reg­gel köz­le­ke­dett egy falu­ban sze­mély­gép­kocs­já­val. A vas­úti átjá­ró­hoz köze­lít­ve, a fény-és fél­so­rom­pó sza­bad jel­zés­re kör­be­né­zett, hogy meg­győ­ződ­jön arról, való­ban nem érkezik-e vonat, ennek során azon­ban figyel­met­len­ség­ből ráhúz­ta a kor­mányt a sorom­pó tar­tó­osz­lo­pá­ra. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a jármű fenn­akadt a kitört tar­tó­szer­ke­ze­ten, vala­mint a fél­so­rom­pót is letör­te és annak haj­tó­mű­vét is megrongálta.

Az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sa miatt a vas­úti jel­ző­be­ren­de­zé­sek­ben kelet­ke­zett kár a mai napig nem térült meg.

A nő a vas­úti átjá­rót nem a kellő óva­tos­ság­gal illet­ve nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en köze­lí­tet­te meg, így köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­sé­vel a vas­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevők éle­tét, testi épsé­gét gon­dat­lan­ság­ból veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség a ter­hel­tet köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ne­lés­kor készítette.