Főoldal » Archív » Rátámadt volt élettársára, majd fenyegetéssel pénzt is szerzett tőle - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség egy 63 éves férfi ellen, aki egy Fonyód köze­li falu­ban meg­ütöt­te az idős sér­tet­tet, majd meg­elő­ző távol­tar­tás hatá­lya alatt vissza­ment a sér­tett ott­ho­ná­ba, ahol verés­sel fenye­get­ve jutott pénzhez.

Az alko­hol­füg­gő vád­lott 17 éve léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot a 84 éves német állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tel, amely 2019-ben meg­sza­kadt a vád­lott foko­zó­dó ita­lo­zá­sa és agresszív visel­ke­dé­se miatt. A vesze­ke­dé­sek rend­sze­re­sek vol­tak köz­tük, ennek elle­né­re a vád­lott nem köl­tö­zött el az idős asszony ott­ho­ná­ból, hanem segí­tett a ház körül, ezért a jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző vád­lott meg­él­he­té­sét is a sér­tett biz­to­sí­tot­ta nyugellátásából.

2020 janu­ár­já­ban az ittas férfi fel­in­dul­tan, az éppen tévét néző sér­tet­től alko­holt köve­telt. Az idős sér­tett azon­ban hiába vála­szolt, a vád­lott egy alka­lom­mal ököl­lel hom­lo­kon ütöt­te. Az ütés­től az asszony elvesz­tet­te egyen­sú­lyát és bal csuk­ló­já­ra esett, ami eltörött.

A sér­tett bán­tal­ma­zá­sa miatt a vád­lot­tal szem­ben meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el a bíró­ság, de a vád­lott a maga­tar­tá­si sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve pár nap múlva fel­ke­res­te a sér­tet­tet azért, hogy tőle sze­szes ital­ra pénzt sze­rez­zen. Az idős asszonyt ez alka­lom­mal az ittas férfi verés­sel fenye­get­te, amely hatá­sá­ra a sér­tett átad­ta a nála lévő 18.000,-Ft-ot a vádlottnak.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen annak elkö­ve­té­sét elis­me­ri – 8 évi fegy­ház­bün­te­tést és 8 évi köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.