Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Régen és ma: a szombathelyi ügyészségi épület
Vas megye szék­he­lyén, Szom­bat­he­lyen, 1889-től áll az az épü­let, ami a bíró­sá­gi és ügyész­sé­gi szer­ve­ze­tek több­sé­gé­nek ott­hont ad a város­ban.
 
A Wág­ner Gyula ter­vei alap­ján készült, klasszi­cis­ta épü­let a bíró­ság, ügyész­ség és bör­tön szá­má­ra épült. Az ere­de­ti­leg egy­eme­le­tes épü­let később kibő­vült, az eme­le­tek száma is több lett, az azon­ban vál­to­zat­lan maradt, hogy tovább­ra is az igaz­ság­szol­gál­ta­tás részt­ve­vői hasz­nál­ják.
 
Az épü­let­együt­test az ezred­for­du­lón több ütem­ben újí­tot­ták fel, így helyet kapott egy új bíró­sá­gi könyv­tár is, amely érté­kes köte­te­ket őriz.
 
For­rás: Magyar­or­szág bíró­sá­gai és ügyész­sé­gei az ezred­for­du­lón (Deb­re­cen, 2001)