Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Régen és most: a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség épülete
A mai modern ügyész­ség más­fél évszá­za­da műkö­dik, ami ugyan hosszú idő, ugyan­ak­kor sok ügyész­ség már a kez­de­tek óta végzi ügyé­szi fel­ada­ta­it - nem egy­szer ugyan­ab­ban az épületben.
 
A győri Tör­vény­ke­zé­si Épü­let 1885-ben épült fel a koráb­ban poros, sivár vásár­tér terü­le­tén. Alpár Ignác ter­vei alap­ján készült az ere­de­ti­leg egy­eme­le­tes, négy­szár­nyú épü­let, amely­nek szár­nya­i­ra három ütem­ben épült továb­bi egy-egy emelet.
 
Az épü­let ere­de­ti­leg is bíró­sá­gi és ügyész­sé­gi célra készült, és manap­ság is ezt a fel­ada­tot látja el, bíró­sá­gi egy­sé­gek mel­lett a megyei főügyész­ség otthona.
 
A képen a rég­múlt és a jelen ele­ve­ne­dik meg - fotó formájában.
 
For­rás: Magyar­or­szág bíró­sá­gai és ügyész­sé­gei az ezred­for­du­lón (Deb­re­cen, 2001)