Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Régen és most: a Heves Megyei Főügyészség épülete
1871-ben Heves megyé­ben a tör­vény­szék szék­he­lye Eger lett, a város­ban emel­lett járás­bí­ró­sá­got is felállítottak.
 
A tör­vény­szék­kel közös épü­let­ben műkö­dött 1878-tól az ügyész­ség is, ugyan­ak­kor a több mint száz éve hasz­nált Tör­vény­há­zat 1908-ban fog­lal­ta el csak a két szer­ve­zet. A szé­kes­egy­ház mögöt­ti terü­le­ten álló, neo­ba­rokk épü­le­tet Wág­ner Gyula ter­vei sze­rint épí­tet­ték fel.
 
2015-ben az épü­let tel­jes­kö­rű fel­újí­tá­sa és átala­kí­tá­sa kez­dő­dött meg, amely 2018-ban feje­ző­dött be. A modern kor igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő, ugyan­ak­kor a műem­lé­ki jel­le­get meg­őr­ző épü­le­tet az Egri Tör­vény­szék mel­lett a Heves Megyei Főügyész­ség­nek ad otthont.
 
For­rás: Magyar­or­szág bíró­sá­gai és ügyész­sé­gei az ezred­for­du­lón (Deb­re­cen, 2001)