Főoldal » Hírek » Reggel a nyílt utcán rabolt a miskolci nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves nő ellen rab­lás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt, aki Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, a reg­ge­li órák­ban egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nőt hátul­ról háti­zsák­já­nál fogva lerán­tott. A föld­re esett sér­tet­től dula­ko­dás után háti­zsák­ját elvet­te az abban lévő több mint 150 000 forint kész­pénz­zel és sze­mé­lyes okmá­nyok­kal együtt.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. novem­ber hónap első nap­ján a reg­ge­li órák­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban követ­ni kez­dett egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nőt. Ami­kor utol­ér­te, azzal a szán­dék­kal, hogy tőle érté­ke­ket sze­rez­zen meg, hátul­ról háti­zsák­já­nál fogva meg­rán­tot­ta.

A nő a föld­re esett, de sike­rült fel­áll­nia és nem enged­te el a tás­kát, amit a vád­lott tovább rán­ga­tott addig, amíg elsza­kadt a pánt­ja. A vád­lott­hoz került tás­kát a dula­ko­dás során a sér­tett­nek sike­rült kikap­ni a kezé­ből. Ekkor az elkö­ve­tő arra szó­lí­tot­ta fel, hogy adjon neki 10 000 forin­tot étel­re, majd a segít­sé­gért kia­bá­ló nőt a vád­lott a mell­ka­sá­nál fogva a fal­hoz lökte. A tás­kát így újra meg­sze­rez­ve a vád­lott a hely­szín­ről elsza­ladt.

A háti­zsák­ban volt a sér­tett több sze­mé­lyes okmá­nya, egy pénz­tár­cá­ban 12 000 forint, vala­mint a tás­ká­ban még elrejt­ve továb­bi 140 000 forint kész­pénz.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mény hely­szí­né­től távo­labb a táska tar­tal­mát átnéz­te, a szá­má­ra érték­te­len dol­go­kat eldo­bál­ta. A nyo­mo­zás során tőle lefog­la­lás­ra került közel 120 000 forint kész­pénz, melyet a sér­tett részé­re vissza­ad­tak.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zsolt sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.