Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Régi ismerősével szemben önbíráskodott- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ellen, aki 2019. augusz­tus 17-én egy tar­to­zás behaj­tá­sa során meg­ver­te egyik régi isme­rő­sét, majd a meg­fé­lem­lí­tett fér­fit egy bank­au­to­ma­tá­hoz kísér­te, ahol a sér­tett fel­vett és átadott neki 50.000 forintot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 17-én este Kis­kun­fél­egy­há­zán fel­ke­res­te az egyik régi isme­rő­sét, aki­vel koráb­ban együtt dol­goz­tak kül­föl­dön. A vád­lott azért ment el a sér­tett­hez, hogy vissza­kér­jen egy köl­csön­adott pénz­össze­get. A vád­lott még 2019. év ele­jén adott köl­csön a sér­tett­nek 50.000 forin­tot, de több­szö­ri kérés­re sem kapta vissza.

A sér­tett azon­ban a vád­be­li napon sem fize­tett. Azt mond­ta a vád­lott­nak, hogy a kül­föl­di mun­ka­vál­la­lás során az úti­költ­sé­get ő fizet­te, így az 50.000.-Ft-ot nem adja vissza a vád­lott­nak, hanem abba beszá­mít­ja. Ezen a vád­lott fel­dü­hö­dött és azért, hogy a pén­zét vissza­kap­ja, a tar­to­zást köve­tel­ve ököl­lel több­ször arcon ütöt­te. Ettől a sér­tett elszé­dült és a föld­re esett, a vád­lott a föl­dön fekvő sér­tett­be több­ször bele is rúgott.

A bán­tal­ma­zás­sal meg­fé­lem­lí­tett férfi ezután autó­ba ült és egy bank­au­to­ma­tá­hoz haj­tott, ahová a vád­lott gép­ko­csi­val követ­te. Itt a sér­tett nem tudott pénzt fel­ven­ni, ezért egy másik auto­ma­tá­hoz men­tek. A sér­tett fel­vett 50.000 forin­tot és azt átad­ta a mind­vé­gig mögöt­te álló vád­lott­nak, aki távo­zott a helyszínről.

A vérző fej­jel a sze­mély­gép­ko­csi­já­ban ülő sér­tet­tet arra jár­őrö­ző rend­őrök vet­ték észre és részé­re men­tőt hív­tak. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején és az egyik kezén 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de könnyű testi sér­tés miatt nem kérte a vád­lott megbüntetését.

A sza­bad­lá­bon lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt, őt a járá­si ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig a vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.