Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Reklámtevékenységről szóló fiktív számlákkal csaltak ÁFA-t - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki továb­bi két társa segít­sé­gé­vel 2016-2017-ben közel száz­har­minc­öt­mil­lió forint ÁFA-t nem fizet­tet meg. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy komá­ro­mi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság rally ver­seny­au­tó­kon helye­zett el hir­de­té­se­ket, mely­ből több száz­mil­lió forint bevé­te­le és így magas ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett. Azért, hogy ne kell­jen magas össze­gű ÁFA-t a magyar állam­nak meg­fi­zet­ni, a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je hat alvál­lal­ko­zó­tól szer­zett be fik­tív költ­ség­szám­lá­kat. Az elkö­ve­tő a valót­lan tar­tal­mú szám­lák ÁFA tar­tal­má­nak jogo­su­lat­lan levo­nás­ba helye­zé­sé­vel össze­sen közel száz­har­minc­öt­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a magyar állam költ­ség­ve­té­sé­nek.

A főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a fér­fit. A főügyész­ség vádat emelt továb­bi három férfi ellen, akik közül kettő adta át a fik­tív szám­lák egy részét, egy vád­lott pedig név­leg vál­lal­ta el az egyik alvál­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügyvezetését.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vagyo­ni hát­rányt okozó fér­fi­val és az egyik fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je fog­lal­ko­zás­tól. A másik fik­tív szám­lát kiál­lí­tó fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt, a stró­man ügy­ve­ze­tő­vel szem­ben pedig pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.