Főoldal » Hírek » Rendbontás a sportcsarnokban - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Rend­bon­tás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két sop­ro­ni fér­fi­val szem­ben, akik egy orosz­lá­nyi kosár­lab­da mér­kő­zés végén a biz­ton­sá­gi őrök­kel dulakodtak. 

A  vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők - egy iker­pár -, és egy har­ma­dik sze­mély ven­dég szur­ko­ló­ként vet­tek részt 2020. feb­ru­ár 8-án, az orosz­lá­nyi sport­csar­nok­ban egy kosár­lab­da mér­kő­zé­sen. A meccs végén az egyik férfi át sze­re­tett volna menni a hazai csa­pat szur­ko­ló­i­hoz, köz­ben trá­gá­rul kia­bált. Ekkor az egyik biz­ton­sá­gi őr fel­hív­ta a fér­fit a sport­csar­nok elha­gyá­sá­ra. A férfi ennek nem tett ele­get, a biz­ton­sá­gi őrt leön­töt­te sör­rel, vala­mint úgy arcon ütöt­te, hogy annak lere­pült a szem­üve­ge, ami össze­tö­rött, ezzel  az őrnek 45.750 forint kárt okozott.

Egy másik biz­ton­sá­gi őr segí­tett kites­sé­kel­ni az erő­sza­kos fér­fit, aki azon­ban szá­jon ütöt­te őt, aki­nek emi­att a szája vér­zett és fel­da­gadt. Ezt köve­tő­en a meg­ütött őr vissza­ütött, majd a föld­re szo­rí­tot­ta az elkö­ve­tőt, és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig ott tartotta.

Ezzel pár­hu­za­mo­san a föl­dön tar­tott férfi test­vé­re, vala­mint egy har­ma­dik sze­mély az egyik biz­ton­sá­gi őr felé ütött többször.

A biz­ton­sá­gi őrök végül kiszo­rí­tot­ták a csar­nok­ból az erő­sza­kos szur­ko­ló­kat. Az addig föl­dön tar­tott férfi test­vé­re vissza­lé­pett a csar­nok­ba, az egyik őrt meg­rúg­ta, egy másik őrt ököl­lel akart két­szer is megütni.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a két fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, tilt­sa el őket a kosár­lab­da sport­szö­vet­ség ver­seny­rend­sze­ré­ben meg­ren­de­zen­dő sport­ren­dez­vény láto­ga­tá­sá­tól, ille­tő­leg a szem­üve­get össze­tö­rő fér­fit köte­lez­ze a kár megtérítésére.

A vere­ke­dést a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: 

https://fb.watch/8DziHw-wtO/