Főoldal » Hírek » Rendőr veszélyeztetésével gyanúsítja az ügyészség az embercsempészt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt el nyomozást. 

2021. szep­tem­ber 7-én éjsza­ka, az M3 autó­pá­lyán, Buda­pest irá­nyá­ba köz­le­ke­dett egy angol honos­sá­gú, jobb kor­má­nyos teher­gép­ko­csi. A jármű utas­te­ré­ben két román állam­pol­gár, míg annak rak­te­ré­ben 14 kül­föl­di, hazánk­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mély tartózkodott.

A rend­őrök bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt intéz­ked­ni akar­tak a jár­mű­vet veze­tő fér­fi­val szem­ben, ezért a teher­gép­ko­csit egy pihe­nő­hely szer­viz­út­já­ra terelték.

Miu­tán a jármű meg­állt, attól mint­egy 3,5 méter­re meg­áll­tak a rend­őrök is, majd egyi­kük elin­dult a teher­gép­ko­csi felé, míg társa a szol­gá­la­ti gép­ko­csi veze­tő­ülé­sé­ben maradt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ekkor a román férfi – tudva arról, hogy a szol­gá­la­ti gép­ko­csi a teher­au­tó mögött kis távol­ság­ra áll – jár­mű­vé­vel hát­ra­me­net­be kez­dett és erő­tel­jes gyor­sí­tást köve­tő­en neki­üt­kö­zött a rend­őr­au­tó­nak, majd a gép­ko­csi­ból kiszáll­va meg­kí­sé­relt futva elmenekülni.

Az elkö­ve­tő erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök intéz­ke­dé­sét és a rend­őr törzs­őr­mes­ter éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem ismer­te el  a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panaszt tett a gya­nú­sí­tás ellen.

Az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tő és társa ellen több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat nyo­mo­zást, az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény – fotó­val– az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorok-elfogtak-az-embercsempeszeket-az-m3-as#5.

A fotó a szem­lén készült.