Főoldal » Hírek » Rendőri intézkedés elől menekült egy ittas borsodi férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat az 51 éves férfi ellen az Ózdi Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint 2022 ápri­li­sá­ban egy bor­so­di férfi nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, majd erő­sen ittas álla­pot­ban – szer­ve­ze­té­ben közel 3 ezre­lék vér­al­ko­hol kon­cent­rá­ci­ó­val –  jelent meg ügy­in­té­zés cél­já­ból a helyi járá­si hiva­tal­ban, ahová a pár száz méter­re lévő ott­ho­ná­ból gép­jár­mű­vel érke­zett. A kor­mány­hi­va­tal dol­go­zó­i­nak jel­zé­sé­re rend­őrök jelen­tek meg a hely­szí­nen, akik ész­lel­ték, hogy a közép­ko­rú férfi a hiva­tal par­ko­ló­já­ból gép­ko­csi­val indul el a 26-os számú főúton.

A rend­őrök meg akar­ták állí­ta­ni a fér­fit, aki azon­ban kivon­ta magát az intéz­ke­dés alól és autó­já­val mene­kül­ni kez­dett. Eköz­ben a férfi a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést alkal­ma­zó szol­gá­la­ti gép­jár­mű­ben uta­zó­kat is veszé­lyez­tet­te, ami­kor gép­ko­csi­ját egy hir­te­len moz­du­lat­tal a rend­őr­au­tó felé kor­má­nyoz­ta, amely­nek sofőr­je vész­fé­ke­zés­re kényszerült.

Miu­tán a rend­őr­au­tó ismét elő­zé­sé­be kez­dett, az elkö­ve­tő autó­já­val hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal balra kanya­ro­dott úgy, hogy az össze­üt­kö­zést a rend­őr ismét csak vész­fé­ke­zés­sel tudta elhárítani.

A több köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­sze­gő férfi végül a laká­sa előtt állt meg, ahol a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re nem iga­zol­ta magát, és szi­dal­maz­ta, majd folya­ma­to­san meg­ölés­sel fenye­get­te őket és csa­lád­ju­kat. A rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak az intéz­ke­dés­nek még per­ce­kig ellen­sze­gü­lő fér­fi­val szem­ben, és bilin­cse­lés­sel tör­ték meg az ellen­ál­lá­sát, aki még ezt köve­tő­en is meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni az egyik rendőrt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását. 

Vád­ira­tá­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je a – jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tat beis­me­ré­se ese­tén 4 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és 5 év köz­ügyek­től eltiltásra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-rendori-intezkedes-elol-menekulo-borsodi-ferfi-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.