Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Rendőrök elől menekülő olasz embercsempészeket állítottak bíróság elé Baján- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. szep­tem­ber 24-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott két olasz fér­fit, akik 2020. augusz­tus 25-én Bács­szent­györgy köze­lé­ből a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő négy albán mig­ránst akar­tak Olasz­or­szág­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök üldö­zés után Baján elfog­ták őket.

A vád sze­rint a két olasz férfi 2020. augusz­tus 25-én haj­nal­ban egy olasz honos­sá­gú, hét­sze­mé­lyes autó­val a szerb-magyar határ­nál lévő Bács­szent­györgy kör­nyé­ké­re haj­tot­tak azért, hogy a határ köze­lé­ből négy albán beván­dor­lót Auszt­ri­án keresz­tül Olasz­or­szág­ba csempésszenek.

A vád­lot­tak – akik tud­ták, hogy a mig­rán­sok ille­gá­li­san lép­ték át a határt - fel is vet­ték a gép­ko­csi­ba a beván­dor­ló­kat, majd elkezd­ték őket Auszt­ria felé szál­lí­ta­ni. A határ­va­dász jár­őrök azon­ban Gara kör­nyé­kén ész­re­vet­ték a csem­pész­au­tót és meg akar­ták állí­ta­ni. A vád­lot­tak viszont nem áll­tak meg, hanem nagy sebes­ség­gel Baja felé kezd­tek mene­kül­ni. Végül mint­egy tíz­per­ces üldö­zés után a rend­őrök Baja bel­te­rü­le­tén elfog­ták és őri­zet­be vet­ték őket.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség az olasz vád­lot­ta­kat a határ átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. szep­tem­ber 24-én állí­tot­ta bíró­ság elé. A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az olasz ember­csem­pé­sze­ket és az egyik fér­fit 1 év 4 hónap, míg a mási­kat 1 év 5 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy mind­ket­tő­jü­ket 3 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.