Főoldal » Hírek » Rendőrök elől menekülve akart megszökni az őrizetből – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg akart szök­ni az őri­zet­ből, mene­kü­lé­se köz­ben pedig még egy üveg­aj­tót is összetört.

A 38 éves fér­fit a nagy­atá­di rend­őrök vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt 2022 már­ci­u­sá­ban őri­zet­be vet­ték, majd a fog­dá­ba tör­té­nő befo­ga­dás­hoz szük­sé­ges orvo­si vizs­gá­la­tok elvég­zé­se érde­ké­ben a nagy­atá­di kór­ház­ba elő­ál­lí­tot­ták. Itt a vizs­gá­la­tok ide­jé­re róla a bilin­cset – orvo­si kérés­re – levet­ték. Ezt köve­tő­en az egyik rend­őr újra meg akar­ta bilin­csel­ni a vád­lot­tat, aki azon­ban az együtt­mű­kö­dés helyett inkább a kijá­rat felé futott. 

Mivel a kijá­rat­nál talál­ha­tó foto­cel­lás ajtó ekkor éppen csu­kott álla­pot­ban volt, és a rend­őrök is a nyo­má­ban vol­tak, a vád­lott nem várta meg az auto­ma­ta ajtó nyí­lá­sát, hanem azon kitör­ve akart tovább mene­kül­ni. Az ajtó azon­ban nem tört ki tel­je­sen, így a rend­őrök utol­ér­ték és elfog­ták a vád­lot­tat, aki az ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val – mivel az műkö­dés­kép­te­len­né vált – több mint hat­száz­ezer forint kárt is okozott. 

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal köte­lez­ze a vád­lot­tat az álta­la oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készí­tet­te, az ese­mé­nye­ket azon­ban a kór­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja is rög­zí­tet­te, a fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=3203912066536292