Főoldal » Archív » Rendőrökbe botlott a biciklitolvaj

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a kis­te­le­ki fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki ápri­lis ele­jén az éjje­li órák­ban pusz­ta kéz­zel tépte szét a kerék­pár zárat, de soká­ig nem jutott a bicik­li­vel.

Vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. ápri­lis 2. nap­ján, éjje­li 03 óra körü­li idő­ben Sze­ged egyik bel­vá­ro­si bevá­sár­ló­köz­pont­ja előtt a kerék­pár táro­ló­ban lezárt álla­pot­ban lévő, mint­egy 28.000,- Ft érté­kű kerék­párt ellop­ta úgy, hogy a kerék­pár zárat kéz­zel szét­tép­te. Ezt köve­tő­en vád­lott a bicik­li­vel Sze­ged bel­vá­ro­sa felé indult, de pont egy jár­őrö­ző rend­őr­au­tó­ba bot­lott, akik - ész­lel­ve a meg­ron­gált kerék­pár­zá­rat - a vád­lot­tat iga­zol­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták.

A gyors rend­őri intéz­ke­dés­nek köszön­he­tő­en a sér­tett­nek oko­zott kár nagy része, leszá­mít­va a  kerék­pár zárat, meg­té­rült.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja.

Vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.