Főoldal » Archív » Rendőröket szidalmazott, eredményes vádemelés gyorsított eljárásban

A tün­te­tő gya­láz­ko­dó kife­je­zé­se­ket hasz­nált a hely­szín­biz­to­sí­tó rend­őrök­kel szem­ben, és arcuk­ba fújta a dohány­füs­töt; a bíró­ság 150 ezer forint pénz­bün­te­tés sza­bott ki vele szem­ben.  

A vád sze­rint a 20 éves férfi 2018. ápri­lis 14-én, a késő esti órák­ban részt vett az V. kerü­let, Kos­suth Lajos téren tar­tott tün­te­té­sen, ahol a hely­színt és az Ország­há­zat rend­őrök biztosították.

A férfi a tün­te­tés során a rend­őr­sor­fal­hoz lépett és per­ce­ken át sér­te­get­te, szi­dal­maz­ta a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrö­ket, egye­sek­kel szem­ben kife­je­zet­ten gya­láz­ko­dó kife­je­zé­se­ket hasz­nált. A vád­lott ezen túl több rend­őr­nek is szán­dé­ko­san ciga­ret­ta­füs­töt fújt az arcába.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lott ellen három rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­ként indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést a ter­helt­tel szemben.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva, a vád­dal egye­ző jogi minő­sí­tés sze­rint a fér­fi­val szem­ben – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – 150 ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

A bün­te­tő­vég­zés jog­erő­re emelkedett.