Főoldal » Archív » Rendőröknek adták ki magukat a rablók Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL

A két férfi a vád sze­rint rend­őr­nek adta ki magát idén janu­ár­ban fran­cia diá­kok előtt, aki­ket meg­tá­mad­tak az érté­ke­i­kért, pár nap­pal koráb­ban pedig egy szó­vál­tás miatt súlyo­san bán­tal­maz­tak egy férfit.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 22 és egy 24 éves férfi - 2017. janu­ár 17-én éjjel a VII. kerü­let, Dob utcá­ban autó­val elha­lad­tak egy fran­cia diá­kok­ból álló, öt fős tár­sa­ság mel­lett, akik­re fel­fi­gyel­tek. Meg­be­szél­ték, hogy tőlük akár erő­szak­kal is érté­ke­ket sze­rez­nek meg. Kiszáll­tak a gép­ko­csi­ból, majd rend­őri intéz­ke­dést szín­lel­ve, a tár­sa­sá­got „Big prob­lem, poli­ce, poli­ce!” fel­ki­ál­tás­sal meg­ál­lí­tot­ták, miköz­ben iga­zol­vány­nak tűnő tár­gyat mutat­tak nekik. Ezután az egyi­kük meg­pró­bál­ta lerán­ta­ni az egyik diák­lány vál­lá­ról a tás­ká­ját, a sér­tett azon­ban arra ráfo­gott. Ezt köve­tő­en az egyik fiú­nak a kabát­zse­be­it kutat­ta át érté­ke­ket keres­ve, és onnan egy irat­tar­tót, illet­ve egy mobil­te­le­font vett ki úgy, hogy köz­ben a kabát el is sza­kadt. A sér­tett ellen­ke­zett, ezért a vád­lott őt com­bon rúgta.

Mind­eköz­ben társa, a másik vád­lott belök­te egy kapu­alj­ba a tár­sa­ság egy har­ma­dik tag­ját, és meg­pró­bál­ta a nad­rág­ja zse­be­i­ből kiven­ni az irat­tar­tó­ját, vala­mint a mobil­te­le­fon­ját. Ellen­ál­lá­sá­nak meg­tö­ré­se végett a vád­lott ököl­lel orron ütöt­te őt, majd egy a tár­sai védel­mé­re kelt másik diá­kot is megütött.

A továb­bi­ak­ban a sér­tet­ti tár­sa­ság meg­fé­lem­lí­té­se, vala­mint a meg­szer­zett érté­kek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a vád­lot­tak még több­ször meg­rúg­ták és meg­ütöt­ték a tár­sa­ság két férfi tag­ját, majd vissza­ül­tek az autó­ba és elhagy­ták a helyszínt.

A vád­irat­ban sze­re­pel továb­bá egy másik bűn­cse­lek­mény is; esze­rint a vád­lot­tak a fenti eset­hez képest három nap­pal koráb­ban, szin­tén a VII. kerü­let­ben egy szó­vál­tást köve­tő­en olyan súlyo­san bán­tal­maz­tak egy fér­fit, hogy annak követ­kez­té­ben ő több­szö­rös arc­csont­tö­rést szenvedett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben - akik közül az egyik vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sül – több rend­be­li rab­lás bűn­tet­te, illet­ve annak kísér­le­te, a pár nap­pal koráb­bi bán­tal­ma­zás miatt pedig súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/francia-diakokat-raboltak-ki-videoval