Főoldal » Hírek » Rendőrökre támadt az apa és fia - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­moz két férfi ellen, akik jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök eljá­rá­sát erő­szak­kal akadályozták.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2021. októ­ber 16-án este egy bor­so­di tele­pü­lés sörö­ző­jé­ben vere­ke­dés miatt intéz­ked­tek a rend­őrök, ennek során - elő­ál­lí­tás cél­já­ból - egy fia­tal fér­fit kísér­tek ki meg­bi­lin­csel­ve a szó­ra­ko­zó­hely­ről. A férfi ittas álla­pot­ban lévő apja a presszó tera­szán tar­tóz­ko­dott, és az egyik rend­őrt meg­ölés­sel fenye­get­te, miköz­ben meg­ra­gad­ta annak ruhá­za­tát, majd ököl­lel, köze­pes erő­vel mell­ka­son ütöt­te. A rend­őr a 49 éves fér­fit magá­tól ismét ellök­te és a kar­ját meg­ra­gad­va pró­bál­ta megbilincselni.

Az édes­ap­já­val és test­vé­ré­vel szem­be­ni rend­őri intéz­ke­dést ész­le­lő és azt meg­aka­dá­lyoz­ni szán­dé­ko­zó szin­tén ittas 24 éves férfi a presszó kapu­já­nál ekkor hátul­ról erő­sen meg­szo­rí­tot­ta a rend­őr nyakát.

A rend­őr az idő­sebb fér­fit elen­ged­ve hir­te­len meg­for­dult, és a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben elve­ze­tő fogást alkal­maz­va egy jelen­lé­vő pol­gár­őr segít­sé­gé­vel megbilincselte.

Az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tők gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­su­kon beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A nyo­mo­zó ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a – több­szö­rö­sen – bün­te­tett elő­éle­tű idő­sebb férfi és a rend­őrt foj­to­ga­tó fia­ta­labb férfi letar­tóz­ta­tá­sa nem mel­lőz­he­tő. A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya elle­né­re nem ren­delt el sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dést. A dön­tés­sel szem­ben az ügyész fellebbezett.