Főoldal » Hírek » Rendőrökre támadtak a falunapon - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két ügy­ben is nyo­mo­zást ren­delt el hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

2021 augusz­tus utol­só hét­vé­gé­jén két sza­bol­csi tele­pü­lé­sen is falu­na­pot tar­tot­tak, ahol hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt intéz­ked­tek a rendőrök.

Pén­tek kora este egy álta­lá­nos isko­la udva­rán tar­tott ren­dez­vé­nyen a szol­gá­lat­ban levő rend­őr ész­lel­te, hogy egy helyi férfi bán­tal­maz egy föl­dön fekvő biz­ton­sá­gi őrt. A rend­őr a cse­lek­mény abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, és meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a továb­bi bán­tal­ma­zást. Ekkor a férfi 26 éves fia két kéz­zel meg­ra­gad­ta a rend­őr lát­ha­tó­sá­gi mel­lé­nyét, és azt letép­ve olyan erő­vel rán­tot­ta hátra, hogy az a rend­őrt moz­gá­sá­ból kibillentette.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a rend­őr­re táma­dó fia­tal férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és hét­főn a Kis­vár­dai Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a vád­lot­tat egy év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.

Szom­ba­ton egy másik köz­ség sport­pá­lyá­ján meg­ren­de­zett falu­na­pon, a rend­őrök iga­zo­lás­ra szó­lí­tot­tak fel egy fér­fit, aki koráb­ban ruhá­za­tá­nál fogva rán­gat­ta az egyik ren­dez­vényt biz­to­sí­tó pol­gár­őrt. Az ellen­őr­zött férfi a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, és elfu­tott a hely­szín­ről. A rend­őrök hamar elfog­ták a mene­kü­lőt, aki miu­tán utol­ér­ték, ököl­lel az egyik rend­őr arca irá­nyá­ba ütött. A rend­őr az ütés elől a fejét elfor­dít­va kitért, így az csak a bal halán­té­kát érte. A fér­fit föld­re vit­ték, de tovább­ra is ellen­állt, még a meg­bi­lin­cse­lé­sét köve­tő­en is két­szer meg­rúg­ta a másik intéz­ke­dő rend­őrt, miköz­ben fenye­ge­tő, becs­mér­lő kije­len­té­se­ket tett.

Az ügyész­ség ezen elkö­ve­tő őri­ze­tét is elren­del­te, majd a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sét. A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.