Főoldal » Hírek » Rendőrségi akciónak álcázott rablás - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt három férfi ellen jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Két vád­lott „rend­őr­ség, ház­ku­ta­tás!” fel­ki­ál­tás­sal, base­ball ütő­vel fel­fegy­ver­kez­ve bemen­tek a lakás­ba, az ott tar­tóz­ko­dó fér­fit föld­re kény­sze­rí­tet­ték, majd bezár­ták a für­dő­szo­bá­ba, közel 7 mil­lió forint kész­pénzt és érték­tár­gya­kat vit­tek el. Egy elvett órát elrej­tés cél­já­ból har­ma­dik tár­suk­nak adtak át.

A vád­irat sze­rint két férfi 2022. janu­ár máso­dik felé­ben, este, fejü­kön csuk­lyát visel­ve, base­ball ütő­vel fel­fegy­ver­kez­ve, „rend­őr­ség, ház­ku­ta­tás!” fel­ki­ál­tás­sal bemen­tek egy mis­kol­ci lakás­ba. Az ott tar­tóz­ko­dó fér­fit föld­re kény­sze­rí­tet­ték, pénzt és a ház előtt par­ko­ló gép­jár­mű kul­csa­it köve­tel­ték tőle. A sér­tett közöl­te, hogy a tulaj­do­no­sok nin­cse­nek ott­hon, ő csak a kutyá­ra vigyáz, ekkor az egyik táma­dó a für­dő­szo­bá­ba vitte, rápa­ran­csolt, hogy ne mer­jen moz­dul­ni, majd rázár­ta az ajtót.

A két férfi átku­tat­ta a lakást, három külön­bö­ző sér­tett sérel­mé­re közel 7 mil­lió forint össze­get kite­vő eurót, mobil­te­le­fo­no­kat, férfi kar­órá­kat, par­fü­möt vet­tek el. Ami­kor meg­pró­bál­ták elhagy­ni a lakást, azzal szem­be­sül­tek, hogy a beszo­rult bejá­ra­ti ajtón keresz­tül nem tud­nak távoz­ni. Ekkor a für­dő­szo­bá­ba zárt sér­tet­tet uta­sí­tot­ták arra, hogy nyis­sa ki az ajtót, de az neki sem sike­rült, így vissza­zár­ták a für­dő­szo­bá­ba, majd az abla­kon kimász­va elme­ne­kül­tek az épü­let­ből.

A vád­lot­tak az elvitt érté­ke­ket egy­más között fele-fele rész­ben elosz­tot­ták. Egyi­kük egy - egyéb­ként hamis már­kás - kar­órát har­ma­dik fér­fi­nak adta át azért, hogy rejt­se el. A férfi tudta, hogy a karóra bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zik.

Az ügyész­ség a fér­fi­ak­kal szem­ben – akik közül az egyik bün­te­tett, míg a másik bün­tet­len elő­éle­tű – fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást, ille­tő­leg vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott. A kar­órát elrej­tő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.