Főoldal » Hírek » Rendőrségi elismerések kollégáinknak
Az ügyész­ség és a rend­őr­ség együtt dol­go­zik azon, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tői ne marad­ja­nak bün­tet­le­nül. Ezen törek­vés feje­ző­dik ki azok­ban az elis­me­ré­sek­ben is, ame­lye­ket kol­lé­gá­ink kaptak.
 
Rend­őr­sé­gi Arany­tol­lat ado­má­nyo­zott az orszá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány Dr. Bagoly Bet­ti­ná­nak, a Fővá­ro­si Főügyész­ség szó­vi­vő­jé­nek a rend­őr­ség kom­mu­ni­ká­ció támo­ga­tá­sá­ban, a kor­sze­rű Rendőrség-kép kiala­kí­tá­sá­ban vég­zett kiemel­ke­dő szak­mai mun­ká­já­ért. Az elis­me­rést Dr. Töre­ki Sán­dor r.vezérőrnagy, bűn­ügyi orszá­gos rendőrfőkapitány-helyettes adta át.
 
A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitánysággal való pél­dás együtt­mű­kö­dés elis­me­ré­se­ként Dr. Ter­dik Tamás r. vezér­őr­nagy, Buda­pest rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya Mesk­óné Dr. Tur­csá­nyi Erika kerü­le­ti veze­tő ügyész­nek Buda­pes­tért Emlék­pla­kett díjat adományozott . 
 
Szív­ből gratulálunk!